Gleba, geologia środowiska, tereny zastarzałego skażenia

 
 

W sensie geologicznym dzisiejszy kraj związkowy Brandenburgia został ukształtowany w znacznym stopniu w czasie ostatniej epoki lodowcowej. Sprawiła ona też, że charakterystyczne dla tutejszego krajobrazu są gleby lekkie. Również w dzisiejszym krajobrazie kulturowym można prześledzić dobrze poszczególne odcinki tzw. serii glacjalnej. Głównym zadaniem administracji środowiskowej w zakresie ochrony gleby jest m.in. ochrona funkcji gleby i ich odtwarzanie, unikanie przenikania substancji szkodliwych, zmniejszenie erozji gleby, utrzymanie żyzności gleby, a także ograniczenie uszczelniania i zagęszczania się gleby. Szczególną uwagę zwraca się od lat na zachowanie i odzyskanie gleb torfowych. Geologia gleby oraz eksploatacja bogactw naturalnych nabierają w dziedzinie środowiska – w związku z zapewnianiem warunków bytowych oraz oceną ryzyka i podejmowaniem działań zapobiegawczych – coraz większego znaczenia.

Do innych wyzwań w zakresie kontrolno-konserwacyjnej ochrony gleby w Brandenburgii zaliczyć należy obszary pokopalniane oraz tereny zastarzałego skażenia z czasów NRD, np. składowiska zastarzałych odpadów oraz byłe obiekty przemysłowe. Obszary zastarzałego skażenia i ich sanitacja to spadek po przemysłowym i militarnym użytkowaniu powierzchni. Często wiążą się z tym jednak też kwestie zapewnienia ludności odpowiednich warunków bytowych, a także decyzje inwestycyjne.

Najwyższym urzędem w zakresie ochrony gleby jest ministerstwo, które w tej dziedzinie sprawuje specjalistyczny nadzór za pośrednictwem Krajowego Urzędu ds. Środowiska jako wyższego urzędu krajowego. W powiatach oraz wydzielonych miastach zadania związane z ochroną gleby realizowane są przez urzędy ds. środowiska. W zakresie geologii gleby Krajowy Urząd ds. Górnictwa, Geologii i Surowców (LBGR) sprawuje wspólny specjalistyczny nadzór wraz z Ministerstwem Gospodarki i Energii (MWE). W sprawach związanych z ochroną gleby oba resorty ściśle ze sobą współpracują, uzgadniając szczegółowo swoje działania i stanowiska.

Urzędowa odpowiedzialność za górnictwo i jego skutki leży zgodnie z Federalną ustawą o górnictwie (BBergG) w gestii MWE oraz podporządkowanego mu LBGR.

Letzte Aktualisierung: 08.06.2016

Widok Działy

zur Themenübersicht


Kontakt:

MLUL, Abteilung Wasser und Bodenschutz
Referat 23
Dr. Patrick Lantzsch
Tel.: 0331/ 866 -7354
E-Mail: Dr. Patrick Lantzsch