Ochrona przed imisją oraz klimat

 

Ochrona przed imisją to ochrona przed szkodliwymi oddziaływaniami środowiska poprzez imisje (zanieczyszczenia powietrza, hałas, światło, wstrząsy, zapachy itd.), to kontrola jakości powietrza oraz przeciwdziałanie hałasowi otoczenia, a także wydawanie zezwoleń na eksploatację obiektów/instalacji przemysłowych i ich nadzorowanie. Ramy ustawowe wyznacza tu Federalna ustawa o ochronie przed imisją (po niem. w skrócie BImSchG). Ustawa BImSchG ma zapewnić obowiązywanie wszędzie, na terenie całych Niemiec, jednolitych – opartych na naukowych kryteriach – norm i standardów w zakresie wydawania zezwoleń na obiekty/instalacje oraz ich nadzorowania. Dotyczy to niemal wszystkich sfer życia – kominka we własnym domu, siłowni wiatrowej na polu czy też pobliskiej fabryki. Dopiero po wydaniu zezwolenia zgodnie z ustawą BImSchG można coś nowego wybudować albo przebudować. Nadzór ma zapewnić funkcjonowanie obiektów w taki sposób, by wszystkie wymogi dotyczące ochrony ludności i środowiska były przestrzegane.

Najwyższym urzędem ds. ochrony przed imisją jest ministerstwo, wyższym urzędem ds. ochrony przed imisją, a tym samym w wielu przypadkach też urzędem wydającym zezwolenia, jest z kolei Krajowy Urząd ds. Środowiska (Landesamt für Umwelt). W powiatach i w miastach wydzielonych zadania związane z ochroną przed imisją realizują urzędy ds. środowiska (Umweltämter) oraz urzędy ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego (Ordnungsbehörden). Zgodnie z Krajową ustawą o ochronie przed imisją (LImschG) za wdrożenie przepisów dotyczących ochrony przed imisją w zakresie sąsiedztwa (cisza nocna, cisza niedzielna, używanie urządzeń akustycznych, ognie sztuczne, zanieczyszczenie powietrza itd.) odpowiedzialny jest dany miejscowy urząd ds. porządku i bezpieczeństwa publicznego. Brandenburgia jako tzw. Energieland ponosi szczególną odpowiedzialność za przestrzeganie narodowych celów w zakresie ochrony klimatu. Dziedzina polityki, jaką jest polityka energetyczna, prowadzona jest w Brandenburgii przez Ministerstwo Gospodarki i Energii w sposób priorytetowy. Z punktu widzenia administracji ds. środowiska zbiera się przede wszystkim specjalistyczne informacje dotyczące klimatu i zmiany klimatu, opracowując przy tym strategiczne zagadnienia dotyczące polityki związanej z ochroną środowiska i klimatu.

Letzte Aktualisierung: 30.07.2018

Widok Działy

zur Themenübersicht


Kontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 51
Gesine Damm
Tel.: 0331/ 866 -7301
E-Mail: Gesine Damm