Ochrona przyrody i pielęgnowanie krajobrazu

 
 

Największym bogactwem Brandenburgii są jej krajobrazy. Zwłaszcza w kraju związkowym niemającym statusu miasta-kraju, ponoszącym z racji swoich dużych walorów przyrodniczych szczególną odpowiedzialność za utrzymanie siedlisk i ochronę cennych gatunków zwierząt i roślin, ochrona przyrody i pielęgnowanie krajobrazu mają zasadnicze znaczenie. I tak ochrona przyrody i wykorzystanie ziemi stanowią dwie strony tego samego medalu. Ważną sprawą jest włączanie użytkowników ziemi – zwłaszcza rolników i leśników – jako partnerów w działania zmierzające do utrzymania siedlisk wartych ochrony oraz do zapewnienia różnorodności gatunkowej.

Wspieranie ochrony przyrody ściśle powiązane jest ze wspieraniem rolnictwa. W ramach europejskiej sieci obszarów chronionych Natura 2000 na Brandenburgii spoczywa ze względu na jej położenie szczególna odpowiedzialność za region kontynentalny oraz za wiele ptaków migrujących i lęgowych w Niemczech.

Koncepcja ochrony powierzchni obejmuje obszary ochrony przyrody i ochrony krajobrazu, które położone są często w obrębie piętnastu Narodowych Krajobrazów Przyrodniczych skupiających jeden Park Narodowy, trzy Rezerwaty Biosfer oraz jedenaście Parków Przyrodniczych. Projekty konieczne dla rozwoju gospodarczego, a wiążące się z negatywnymi skutkami dla przyrody i krajobrazu, realizowane są przy fachowym wsparciu ze strony właściwych urzędów ds. ochrony przyrody tak, aby ograniczyć do minimum ewentualne szkody.

Dzięki edukacji ekologicznej, która jest istotnym elementem ochrony środowiska i przyrody w Brandenburgii, buduje się w społeczeństwie świadomość odpowiedzialności wobec przyrody i krajobrazu i zachęca się je do odpowiedzialnego obchodzenia się z dobrami przyrody. Najwyższym Urzędem Krajowym w zakresie ochrony przyrody jest ministerstwo. Wyznacza ono ramy dla urzędu specjalistycznego zajmującego się ochroną przyrody i pielęgnowaniem krajobrazu w Urzędzie Krajowym ds. Środowiska jako Najwyższym Urzędzie Krajowym względnie dla Niższych Urzędów ds. Ochrony Przyrody w powiatach i wydzielonych miastach.

Starania podejmowane w Brandenburgii na rzecz ochrony przyrody są w rozmaity sposób ukierunkowane na to, by krajobrazy przyrodnicze Brandenburgii były dostępne dla ludzi i by ludzie mogli ich też doświadczać.

Letzte Aktualisierung: 01.08.2016