Ochrona danych


 

1. Treści oferty online
Ministerstwo Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia (MLUL) nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za aktualność, poprawność, kompletność ani jakość informacji udostępnianych na stronie mlul.brandenburg.de oraz za informacje Urzędu Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia (LfU) na stronie lfu.brandenburg.de. Roszczenia z tytułu odpowiedzialności odnoszące się do strat materialnych lub niematerialnych, powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z prezentowanych informacji lub też korzystania z błędnych i niekompletnych informacji, są zasadniczo wykluczone, o ile Ministerstwu MLUL i Urzędowi LfU nie można udowodnić umyślnej winy lub winy wynikającej z rażącego niedbalstwa. Ministerstwo MLUL i Urząd LfU zastrzegają sobie wyraźnie prawo do zmieniania, uzupełniania, kasowania części stron lub też całej witryny internetowej – bez specjalnej zapowiedzi – lub też do tymczasowego lub ostatecznego wstrzymania ich upubliczniania.

2. Odsyłacze i linki
W przypadku bezpośrednich lub pośrednich odniesień do cudzych stron internetowych („linki"), będących poza zakresem odpowiedzialności Ministerstwa MLUL bądź Urzędu LfU, zobowiązanie do ponoszenia odpowiedzialności cywilnej nabrałoby mocy obowiązującej wyłącznie wtedy, gdyby Ministerstwo MLUL i Urząd LfU wiedziały o treściach i gdyby miały one techniczną możliwość zapobieżenia korzystaniu z treści niezgodnych z prawem i gdyby można by od nich tego wymagać. Za treści wykraczające poza ten zakres, zwłaszcza za straty powstałe w wyniku korzystania lub niekorzystania z prezentowanych informacji tego rodzaju, odpowiedzialność ponosi wyłącznie operator tych stron.

MLUL i Urząd LfU oświadczają niniejszym wyraźnie, że w chwili umieszczania linków nie można było zauważyć na stronach, które miały zostać połączone odnośnikami, żadnych nielegalnych treści. W czasie pierwszego powiązania MLUL i Urząd LfU sprawdzały wprawdzie cudzą treść pod kątem tego, czy może ona pociągnąć za sobą ewentualną odpowiedzialność cywilnoprawną lub prawnokarną. Zgodnie z Ustawą o usługach telemedia (TMG) MLUL i Urząd LfU nie są jednak zobowiązane do stałego monitorowania treści, do których odsyłają na swoich witrynach internetowych, pod kątem zmian, które mogłyby uzasadnić na nowo odpowiedzialność. W związku z tym MLUL i Urząd LfU dystansują się niniejszym w sposób jednoznaczny od wszelkich treści wszystkich powiązanych linkami stron zmienionych po wstawieniu linków. Stwierdzenie to odnosi się do wszystkich linków i odnośników umieszczonych na własnej witrynie internetowej.

Dopiero wtedy, gdy MLUL bądź Urząd LfU stwierdzi – lub też ktoś zwróci im na to uwagę – że jakaś konkretna witryna, do której MLUL bądź Urząd LfU udostępnił(o) link, pociąga za sobą odpowiedzialność cywilnoprawną lub prawnokarną, odnośnik do tej witryny zostanie usunięty, o ile jest to możliwe z punktu widzenia technicznego i można też tego wymagać. To, czy również po przerwaniu dostępu ze stron internetowych mlul.brandenburg.de bądź też lfu.brandenburg.de będzie można wejść z innych stron na witrynę zawierającą treści niezgodne z prawem lub karalne, nie ma wpływu na ww. możliwość techniczną oraz możność wymagania. Odnosi się to w szczególności także do serwerów pośredniczących (serwery proxy) lub wyszukiwarek z funkcją mirror.

3. Prawa autorskie i noszenia znaku
Rząd Kraju Związkowego Brandenburgia jest wyłącznym właścicielem nazwy domeny „brandenburg.de”. Posiadaczem wszelkich praw do stron jest Rząd Kraju Związkowego Brandenburgia. Użytkowanie wtórne witryn internetowych Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia (MLUL) – niezależnie jakiego rodzaju, również fragmentaryczne lub też poprzez powiązanie linkami na innych stronach internetowych – wymaga zgody Referatu ds. Public Relations MLUL. Użytkowanie wtórne witryn internetowych Urzędu Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia (LfU) – niezależnie jakiego rodzaju, również fragmentaryczne lub też poprzez powiązanie linkami na innych stronach internetowych – wymaga zgody Referatu ds. Public Relations LfU. MLUL i Urząd LfU dążą do przestrzegania we wszystkich publikacjach praw autorskich wykorzystywanych grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstowych, korzystania z grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstowych sporządzonych samodzielnie przez MLUL bądź Urząd LfU lub też korzystania z grafik, dokumentów dźwiękowych oraz tekstowych niewymagających uzyskania licencji. Jeżeli jednak na danych stronach znajdują się jakieś nieoznakowane, ale chronione prawem autorskim (copyright) grafiki, dokumenty dźwiękowe lub tekstowe, wówczas oznacza to, że nie udało się ustalić praw autorskich. W przypadku takiego niezamierzonego naruszenia praw autorskich MLUL bądź Urząd LfU usunie – po zawiadomieniu – ze swojej publikacji odpowiedni obiekt lub też opatrzy go stosowną informacją o prawach autorskich.

Wyłącznym posiadaczem praw autorskich publikowanych, sporządzonych samodzielnie przez MLUL bądź LfU obiektów są autorzy stron internetowych. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych lub tekstowych w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody MLUL bądź LfU jest niedozwolone. Wyłącznym posiadaczem praw autorskich publikowanych, sporządzonych samodzielnie przez MLUL bądź LfU obiektów jest autor stron. Powielanie lub wykorzystywanie takich grafik, dokumentów dźwiękowych, sekwencji filmowych oraz tekstów w innych elektronicznych lub drukowanych publikacjach bez wyraźnej zgody Ministerstwa Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia (MLUL) bądź Urzędu Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia (LfU) jest niedozwolone.

4. Skuteczność prawna niniejszego wyłączenia odpowiedzialności cywilnej
Niniejsze wykluczenie odpowiedzialności cywilnej należy traktować jako część witryny internetowej, z której odesłano na tę stronę. Gdyby fragmenty lub pojedyncze sformułowania niniejszego tekstu nie odpowiadały, nie odpowiadały już lub też nie odpowiadały w pełni obowiązującej sytuacji prawnej, wówczas pozostałe fragmenty dokumentu pozostają – w swojej treści i ważności – nienaruszone.

5. Informacje o ochronie danych
Jeżeli na witrynie internetowej istnieje możliwość podawania danych osobowych lub biznesowych (adresy e-mailowe, imiona/nazwiska, adresy), ujawnienie tych danych następuje ze strony użytkownika jednoznacznie na zasadzie dobrowolności.

Niezabezpieczone e-maile stwarzają okazję do naruszenia poufnej komunikacji. W e-maile można uzyskać wgląd, wiadomości mogą zostać zmienione, sfałszowane lub skasowane, istnieje również możliwość sporządzania profilów komunikacyjnych. Dlatego też w przypadku danych o charakterze poufnym sugerujemy jednoznacznie, by zamiast komunikacji elektronicznej wybrać drogę listowną.
W przypadku każdego wejścia użytkownika na jedną ze stron witryny internetowej mlul.brandenburg.de lub też witryny internetowej lfu.brandenburg.de w pliku protokołu zapisywane są następujące dane dotyczące tego zdarzenia:

  • Adres IP komputera wzywającego,
  • Data i godzina wywołania,
  • Nazwa wywoływanego pliku oraz numer ID,
  • Klient użytkownika (user agent)
  • Rodzaj przeglądarki
  • Host

Zapisywane dane ewaluowane są tylko do celów statystycznych. Nie są one przekazywane dalej osobom trzecim. Na tej stronie internetowej używa się tzw. ciasteczek (cookies) w celu graficznego oznakowywania przeczytanych już artykułów. Te pliki cookie służą do zrozumienia zachowania użytkowników Internetu i ich nawyków.

6. Ważna informacja
Korespondencja elektroniczna z Ministerstwem Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgia (MLUL) bądź też z Urzędem Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia (LfU) służy głównie celom czysto komunikacyjnym. Zwracamy uwagę na to, że pocztą elektroniczną nie można składać – prawnie skutecznych – wniosków ani oświadczeń pisemnych. Jeżeli wiadomość Państwa zawiera pismo tego rodzaju, wówczas przesłanie jej raz jeszcze – drogą pocztową – jest niezbędnie konieczne. Korzystając z dojścia e-mailowego MLUL bądź też LfU prosimy podać oprócz swojego adresu e-mailowego również adres pocztowy. Ze względów wewnątrzadministracyjnych nie możemy bowiem odpowiedzieć zawsze na wszystkie e-maile drogą elektroniczną.

7. Oświadczenie o ochronie danych
W razie dalszych pytań dotyczących ochrony danych osobowych prosimy zwrócić się do pełnomocnika ds. ochrony danych osobowych Kraju Związkowego Brandenburgia.

Inspektor ochrony danych w Ministerstwie Rozwoju Wsi, Środowiska i Rolnictwa Kraju Związkowego Brandenburgii
Edith Leonhard
Henning-von-Tresckow-Str. 2-13
14467 Potsdam
Niemcy
Tel.: 0049 331/ 866-7189
Fax: 0049 331/ 866-7070
E-Mail: poststelle@mlul.brandenburg.de

Pełnomocnik ds. ochrony danych osobowych i wglądu w akta Kraju Związkowego Brandenburgia
Dagmar Hartge
Stahnsdorfer Damm 77
D -14532 Kleinmachnow
Niemcy
Tel.: 0049 33203/ 356 -0
Fax: 0049 33203/ 356 -49
poststelle@lda.brandenburg.de
lda.brandenburg.de

Letzte Aktualisierung: 16.05.2018

Kontakt:

MLUL, Referat MB 2
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,
Internationale Kooperation
Dr. Jens-Uwe Schade
Pressesprecher
Tel.: 0331/ 866 -7016
E-Mail an Dr. Schade