MLUL

Aufgaben

Fachübergreifende Themen

Presse und Öffentlichkeitsarbeit

Verwaltung und Service

Energie odnawialne


 

Kraj związkowy Brandenburgia rozbudowuje dalej sektor nośników energii odnawialnej

Brandenburgia stawia na innowacyjną politykę energetyczno-klimatyczną nastawioną na efektywność energetyczną i zaoszczędzenie energii, skoncentrowaną jednak też na energiach odnawialnych. Przyczynia się to do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych mających negatywny wpływ na klimat, oszczędzania zasobów naturalnych oraz wzmocnienia pozycji Brandenburgii jako ośrodka gospodarki i zwiększenia niezależności od importów.

Erneuerbare Energien (© Thaut Images, www.fotolia.com)Erneuerbare Energien © Thaut Images, www.fotolia.comJednym z celów brandenburskiej polityki energetyczno-klimatycznej jest dalsza rozbudowa sektora energii odnawialnych. Obecnie - dzięki osiągniętemu dotychczas stanowi jego rozbudowy - zapobiega się w skali roku powstawaniu ponad 11 mln ton dwutlenku węgla w stosunku do konwencjonalnych metod wytwarzania energii. Kolejnym ważnym aspektem związanym z rozbudową sektora energii odnawialnych jest utrzymanie i rozwój przyszłościowych miejsc pracy oraz regionalnego tworzenia wartości.

Zgodnie z celem sformułowanym przez Rząd Krajowy w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej do roku 2030 udział energii odnawialnych w zużyciu energii pierwotnej wynieść ma 32 proc. (przynajmniej 170 PJ). W odniesieniu do przyszłego zużycia energii końcowej dąży się do osiągnięcia następujących celów cząstkowych: 

  • Udział w zużyciu prądu: 100 proc.
  • Udział w zużyciu ciepła: 39 proc.
  • Udział w transporcie (łącznie z ruchem lotniczym): 8 proc.

Tym samym energie odnawialne pokrywałyby łącznie 44 proc. (88 PJ) prognozowanego zużycia energii końcowej na rok 2030.

Przelicznik

1 TWh = 1000 GWh
3.6 PJ = 1000 GWh
1 GWh = 1m kWh

Objaśnienia

PJ - Petadżule
TWh - Terawatogodzina
GWh – Gigawatogodzina
kWh - Kilowatogodzina

Rozbudowa sektora energii odnawialnych, którą po części udało się już zrealizować, nie jest celem samym w sobie. Wiąże się ona z ważnym efektem w zakresie ochrony klimatu, a także z podstawami przyszłej gospodarki energetycznej. Na terenie Berlina i Brandenburgii elektrownie wiatrowe pokrywają dziś już 30 proc. zużycia prądu. Do roku 2030 ma istnieć – arytmetyczna – możliwość pokrycia całego zapotrzebowania na prąd w Brandenburgii i Berlinie z energii odnawialnych. Energia wiatru będzie miała w tym 80-proc. udział. Dzięki temu klasyczne siłownie podstawowe emitujące duże ilości dwutlenku węgla staną się zbyteczne, wzrośnie natomiast zapotrzebowanie na bardziej elastyczne elektrownie lub też technologie magazynowania energii. Oprócz tzw. repoweringu dawnych elektrowni wiatrowych konieczne jest też wyznaczenie wymaganych obszarów nadających się do wykorzystania energii wiatru (ok. 645 do 675 km2) w celu zapewnienia powierzchni użytkowej netto wynoszącej 2 proc. powierzchni kraju. W celu realizacji tego założenia uwzględniać będzie się w ramach opracowywania i aktualizowania planów regionalnych również tereny położone na obszarach leśnych. W związku z tym przygotowano rodzaj podręcznika informującego o szczególnych wymogach obowiązujących w tym zakresie. Ma on też ujednolicić metodę postępowania.

Czołowe miejsce w zakresie energii odnawialnych zajmuje w Brandenburgii sektor wykorzystujący energię wiatru (7,9 TWh w 2011 roku). Do roku 2030 ma on zostać rozbudowany i osiągnąć poziom łącznie 80 PJ względnie 22,2 TWh. Z ok. 20 tys. miejsc pracy w gospodarce energetycznej ponad 9 tys. przypada na różne przedsiębiorstwa działające w branży energii odnawialnych (wliczając dostawców, konserwatorów itd.). W sektorze energii odnawialnych w Brandenburgii pracuje dziś już więcej osób niż w branży związanej z wytwarzaniem energii elektrycznej z węgla brunatnego.

Do roku 2030 sektor wytwarzający prąd z energii słonecznej ma zostać rozbudowany do poziomu ponad 11,7 PJ względnie 3,25 TWh. Ma on generować prąd bez emisji dwutlenku węgla i zapewnić regionalne tworzenie wartości. W 2012 roku zwiększenie wydajności było w zakresie przetwarzania energii świetlnej w elektryczną – tak jak w 2011 roku – większe niż w przypadku energii wiatru. Wynika to z powstających instalacji na terenach niezabudowanych, które są nie tylko bardziej efektywne niż instalacje umieszczane na dachach, lecz także przyczyniają się w istotny sposób do obniżenia cen modułów fotowoltaicznych.

Rozbudowując sektor energii odnawialnych Brandenburgia stawia w ramach strategii biomasowej na ekologiczne i zrównoważone wykorzystanie biomasy. W zakresie udostępniania prądu, ciepła i paliw z substancji pochodzenia organicznego osiągnięto już strategiczny wskaźnik docelowy (58 PJ udziału w zużyciu energii pierwotnej w roku 2030). Stało się tak za sprawą wzrostu współspalania biomasy w konwencjonalnych elektrowniach oraz coraz większego przetwarzania w rafineriach (obecnie ponad 60 PJ). Dalszy rozwój nie ma ograniczać się tylko do ilościowej rozbudowy instalacji bioenergetycznych. Ma się też charakteryzować w coraz większym stopniu wzrostem efektywności oraz zwiększonym zastosowaniem materiałów resztkowych pochodzenia organicznego. Przyszły rozwój będzie koncentrował się m.in. na takich obszarach jak sprzężone wytwarzanie energii i ciepła, zasilanie sieci gazu ziemnego biometanem, wykorzystanie potencjału nawozów naturalnych czy też wielokrotne użycie biomasy oraz biorafinerii.

Największą zachętę do rozbudowy sektora energii odnawialnych stanowi Ustawa o energiach odnawialnych (EEG) oraz odpowiednie programy pomocowe realizowane na szczeblu zarówno federalnym, jak również landowym. Zapisane w Ustawie o energiach odnawialnych degresywne stawki wynagrodzenia zapewniają nie tylko długofalowe bezpieczeństwo planowania w zakresie inwestycji w instalacje wytwarzające prąd. Sprzyjają też zwiększeniu efektywności energetycznej oraz rozwojowi innowacyjnych technologii. Podobne narzędzie w zakresie wytwarzania ciepła stworzono dzięki Ustawie o energiach odnawialnych i cieple (EEWärmeG.

Ponadto w ramach planowania regionalnego i krajowego oraz w międzyministerialnej grupie roboczej ds. wdrożenia strategii energetyczno-klimatycznej opracowuje się różnego rodzaju działania, inicjatywy oraz koncepcje dotyczące dalszej rozbudowy sektora energii odnawialnych.

W realizacji podejmowanych działań pomagają m.in. „Brandenburska Inicjatywa Energetyczna - ETI”, „Agencja Przyszłości Brandenburgii - ZAB”, regionalne biura planistyczne oraz regionalne doradztwo bioenergetyczne. Ponadto na szczeblu lokalnym i prywatnym istnieją liczne inicjatywy angażujące się na rzecz rozwoju sektora energii odnawialnych.

Agencja Energetyczna Północnej Nadrenii-Westfalii (EnergieAgentur Nordrhein-Westfalen) prezentuje w broszurze pod tytułem „Ochrona klimatu dzięki obywatelskim instalacjom energetycznym” różne formy spółek operatorów, a także możliwości partycypacji finansowej objaśniając je na podstawie przykładów.

Letzte Aktualisierung: 15.07.2014

Widok Działy

zur Themenübersicht

Dalsze informacje:
(część po niemiecku)

Informacje zewnętrzne


Kontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 53
Kerstin Ochmann
Tel.: 0331/ 866 -7353
Fax: 0331/ 866 -7241
E-Mail an: Kerstin Ochmann


Kontakt:

Landesamt für Umwelt
Abteilung Technischer Umweltschutz 1
Referat T 14 - Klimaschutz,
Luftqualität, Nachhaltigkeit
Carsten Linke
Tel.: 033201/ 442-322
E-Mail: Carsten Linke