Urządzeń przemysłowych

 
 

Industrieanlage (© Digitalpress, Josef Müllek, www.fotolia.com)Zezwoleń na obiekty i zakłady przemysłowe mające szczególny wpływ na środowisko udziela Urząd Środowiska Kraju Związkowego Brandenburgia (LfU) zgodnie z prawem federalnym. Zezwolenia tego rodzaju mają charakter integrujący. Obejmują bowiem też inne ustawowe pozwolenia (np. zezwolenia i pozwolenia w zakresie prawa wodnego, budowlanego i ochrony pracy). W niektórych przypadkach należy dokonać w odniesieniu do danego przedsięwzięcia oceny oddziaływania na środowisko (OOŚ). To, czy planowana zmiana obiektu wymagającego udzielenia zezwolenia wiąże się z koniecznością ponownego jego uzyskania (zezwolenie na wprowadzenie zmiany), rozpatrywane jest w toku tzw. postępowania zgłoszeniowego.

W ramach adekwatnego urzędowego monitorowania obiektów kontroluje się, czy podejmuje się w ich przypadku wymagane działania służące zapobieżeniu szkodliwym oddziaływaniom na środowisko oraz ochronie przed nimi. Zgodnie z koncepcją monitoringu właściwy organ dokonuje na miejscu kontroli, sprawdzając sprawozdania z pomiarów emisji oraz imisji. Pomiary te przeprowadzają placówki wskazane zgodnie z § 26 Ustawą federalną o ochronie przed imisją (BImSchG).

W przypadku obiektów, w odniesieniu do których stosuje się zapisy unijnej dyrektywy ws. emisji przemysłowych (IED), od maja 2013 roku należy przestrzegać specjalnych wymogów dotyczących m.in. monitorowania obiektów i sprawozdawczości. Wytyczne dotyczące monitorowania obiektów zapisane są w planie monitoringu dla kraju związkowego Brandenburgia (Überwachungsplan für das Land Brandenburg) uwzględniającego też składowiska, o których mowa w dyrektywie IED, a także oczyszczalnie ścieków i jednostki odprowadzające ścieki do sieci kanalizacji komunalnej.

Obszary zakładowe, na których występują substancje niebezpieczne przekraczające pewne określone progi ilościowe, podlegają ponadto zapisom rozporządzenia o awariach. Zgodnie z nimi operator musi spełnić specjalne obowiązki związane z uniknięciem i ograniczeniem skutków awarii. Wspomniane obszary zakładowe objęte są programem monitoringu, w którym uczestniczą różne organa i urzędy. W razie potrzeby poddaje się je kontrolom ze strony rzeczoznawców w zakresie bezpieczeństwa technicznego zgodnie z § 29a Ustawy federalnej o ochronie przed imisją (BImSchG).

Dane dotyczące wybranych rodzajów obiektów znaleźć można w naszych zestawieniach. Informacje o ilościach substancji szkodliwych emitowanych przez zakłady przemysłowe – zlokalizowane nieraz w naszym sąsiedztwie – osoby zainteresowane mogą uzyskać dziś bez większych trudności, zaglądając do niemieckiego rejestru emisji substancji szkodliwych (PRTR). Federalny Urząd Środowiska uruchomił w tym celu 12 grudnia 2012 roku portal internetowy www.thru.de. Udostępniono na nim informacje dotyczące 5 tys. przedsiębiorstw. Na terenie Brandenburgii swoje dane ujawniają 202 zakłady, w tym 59 działających w zakresie utylizacji odpadów i odprowadzania ścieków.

Letzte Aktualisierung: 09.06.2016

Widok Działy

zur Themenübersicht


Dalsce informacje: (po niemiecku)


Kontakt:

MLUL, Abteilung Umwelt,
Klimaschutz, Nachhaltigkeit
Referat 54
Martina Sieger-Bischert
Tel.: 0331/ 866 -7754
E-Mail an: Martina Sieger-Bischert