Rezerwaty przyrody i obszary chronionego krajobrazu


 

Brandenburgia obfituje w krajobrazy i siedliska zasługujące na szczególną ochronę. Potrzeba ochrony tych obszarów wynika z ich niemal naturalnego stanu zachowania, występowania biocenoz lub też miejsc bytowania rzadkich, dzikich gatunków zwierząt i roślin bądź też ich różnorodności i rzadkości, wyjątkowego piękna i szczególnego charakteru. Obejmuje się je ochroną w celu zachowania i rozwoju tych cech i właściwości w razie nagłego lub potencjalnego zagrożenia oraz – generalnie – w celu utrzymania i odtworzenia bilansu naturalnego.

Hinweisschild NaturschutzgebietHinweisschild Naturschutzgebiet Rezerwaty przyrody (NSG) i rezerwaty krajobrazowe (LSG) tworzą podstawowe elementy sieci obszarów chronionych Kraju Związkowego Brandenburgia. 

Założenia dotyczące wyznaczania terenów rezerwatów przyrody i rezerwatów krajobrazowych wynikają z Federalnej Ustawy o Ochronie Przyrody (BNatSchG) oraz z Brandenburskiej Ustawy Wykonawczej w sprawie Ochrony Przyrody (BbgNatSchAG).

Obszary chronione wyznaczane są w ramach formalnego postępowania przez Ministerstwo Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumentów (MUGV) oraz Niższe Urzędy Ochrony Przyrody powiatów i miast niepowiatowych. 

Rezerwat przyrody (NSG):

Rezerwat przyrody to obszar krajobrazu wymagający szczególnej ochrony zwierząt i roślin oraz ich siedlisk. Jest to obszar ustalony w sposób prawnie wiążący służący zachowaniu biocenoz lub też miejsc bytowania dzikich gatunków zwierząt i roślin, który wyznacza się ze względów ekologicznych bądź też ze względu na rzadkość ich występowania czy też z racji jego wyjątkowego piękna.

W celu realizacji tych założeń w rezerwatach przyrody wprowadza się przykładowo regulacje dotyczące użytkowania rekreacyjnego (np. nakaz poruszania się wyłącznie po wyznaczonych drogach lub też zakaz spuszczania psów ze smyczy), a użytkowanie ich w ramach gospodarki rolnej, leśnej bądź rybnej uzależnia się od spełnienia pewnych warunków.

W przypadku ograniczeń w zakresie użytkowania rolniczego Kraj Związkowy Brandenburgia przewiduje wypłaty wyrównawcze.

Część rezerwatów przyrody może zostać wyłączona – jako tzw. obszar rozwoju przyrody – całkowicie z użytkowania do celów gospodarczych.

Większość rezerwatów przyrody (NSG) służy też zabezpieczeniu Specjalnych Obszarów Ochrony Siedlisk lub rezerwatów ptaków.

Rezerwat krajobrazowy (LSG):

Rezerwaty krajobrazowe to obszary ustalone w sposób prawnie wiążący służące jednoznacznie zachowaniu i odtworzeniu potencjału przyrody i krajobrazu, utrzymaniu bilansu naturalnego (tzw. gospodarki przyrody) oraz ochronie lub pielęgnacji krajobrazów, zachowaniu różnorodności, szczególnego charakteru i piękna pejzażu lub jego znaczenia dla rekreacji na łonie natury. Mogą też mieć na celu ochronę miejsc bytowania oraz siedlisk dziko żyjących gatunków zwierząt i roślin.

Rozporządzenie dotyczące ustanowienia rezerwatu krajobrazowego (LSG) obejmuje zakazy oraz zastrzeżenia związane z udzieleniem zezwolenia chroniące obszar krajobrazu przed szkodliwymi oddziaływaniami (np. w wyniku realizacji robót budowlanych lub działań infrastrukturalnych). Użytkowanie rolnicze jest nadal możliwe w dotychczasowej formie.

Za pomocą zamieszczonych obok linków można otworzyć mapy, a po części też rozporządzenia dotyczące obszarów chronionych.

Dalsze informacje:

System obszarów chronionych Natura 2000

Geoinformacje

Letzte Aktualisierung: 12.10.2016

ÜbersichtKontakt:

MLUL, Abteilung Naturschutz
Stabsstelle Umsetzung FFH-Richtlinie
Birgit Walden
Tel.: 0331/ 866 -7187
E-Mail an: Birgit Walden