Wody deszczowe


 

Zasoby wodne pochodzące z opadów atmosferycznych posiadają poważne znaczenie w gospodarce wodne kraju związkowego RFN, Brandenburgia. Około dwie trzecie zasobów jest pochodzenia opadowego, a jedynie jedną trzecią zawdzięcza się dopływom z sąsiadujących obszarów.

Masy wody z opadów atmosferycznych, występujących w obszarach zabudowanych, przejmują w przeważającej ilości systemy kanalizacji, które następnie zasilają zbiorniki powierzchniowe. Masy wody pobierane są z obszarów , co znacznie ogranicza odnawianie się zasobów wody gruntowej. Ponadto występują inne czynniki negatywnie wpływające na zasoby wody, a przyspieszony spływ wód ze zbiorników powierzchniowych powoduje wzrost zagrożenia powodziowego. Wreszcie budowa, eksploatacja i konserwacja urządzeń kanalizacyjnych generuje znaczne koszty.

Współczesne planowanie kanalizacji w obszarach miejskich wymaga zmiany potraktowania tego problemu w aspekcie wód pochodzących z opadów atmosferycznych. Jako alternatywę do tradycyjnych systemów kanalizacyjnych zaproponowano w ostatnich latach rozwiązanie polegające na zdecentralizowanym wykorzystaniu zasobów wód opadowych. Te zdecentralizowane systemy są już sprawdzone i dostępne na rynku, a ich eksploatacja nie różni się od tradycyjnych rozwiązań. 

Stosując rozwiązania oszczędne i przyjazne dla środowiska Brandenburgii, wody pochodzące z opadów atmosferycznych z siedlisk ludzkich kieruje się do najbliższych zbiorników. Brandenburska Ustawa Wodna zakłada w § 54.4 wsiąkanie wody deszczowej w grunt, jeżeli nie występuje zagrożenie zanieczyszczeniem zasobów wody gruntowej oraz nie narusza to innych interesów publicznych.

Zgodnie z § 66 wspomnianej ustawy brandenburskiej usuwanie wód opadowych jest zasadniczo obowiązkowym zadaniem dla samorządów. Wyjątek od tej reguły stanowią wody opadowe na elementach infrastruktury drogowej poza obszarem zabudowanym zwartych miejscowości. Ponadto gminy mogą przyjąć statutowo, iż wody pochodzące z opadów atmosferycznych na terenie gminy muszą lokalnie wsiąkać do gleby. Tu obowiązek usunięcia wód deszczowych przypisuje się właścicielowi nieruchomości. Broszura "Przyjazne dla przyrody obchodzenie się z wodą deszczową" skierowana jest do właścicieli domów jednorodzinnych oraz inwestorów budowlanych i informuje praktycznie o różnych możliwościach zdecentralizowanego zagospodarowania wody pochodzenia opadowego.

Ponadto gminy mogą stosownie wcześnie sprawdzić w ramach przygotowania planu zabudowy, istniejące możliwości zdecentralizowanych systemów odprowadzenia wód deszczowych oraz zapisać to w odpowiednich ustaleniach w planie zabudowy. Na fakt ten zwrócił uwagę wspólny okólnik Ministerstw: Infrastruktury i Rolnictwa oraz Środowiska, Zdrowia i Ochrony Konsumenta z dn. 11 października 2011. Pismem tym przekazano objaśnienia i wskazówki dotyczące realizacji niezbędnych ekspertyz oraz zawarto zalecenia do ustalenia planu zabudowy gmin. Broszura "Zagospodarowanie wód pochodzenia atmosferycznego w nowo powstających siedliskach ludzkich – informacje specjalistyczne" przekazują bliższe informacje poparte przykładowymi rozwiązaniami. Jest to publikacja skierowana do gmin, zleceniodawcy opracowania planu zabudowy, biur planistycznych oraz przedstawicieli samorządów i specjalistycznych wydziałów administracji.

Letzte Aktualisierung: 15.07.2015

Widok Działy

zur Themenübersicht

Dalsze informacje (po niemiecku):

Regenwasser fliesst in Gulli (Foto: Christian Schwier, Fotolia.com)Regenwasser fliesst in Gulli, © Christian Schwier, fotolia.com

Kontakt:

MLUL, Abteilung Wasser und Bodenschutz
Referat 22
Dr. Oliver Merten
Tel.: 0331/ 866 -7343
E-Mail an: Dr. Merten