Ochrona środowiska – informacje ogólne


 
 

Prawo dotyczące środowiska naturalnego składa się z jednej strony z przepisów odnoszących się do określonych mediów środowiskowych bądź też specjalistycznych dziedzin (np. prawo wodne, prawo o ochronie gleb, prawo o odpadach, prawo o ochronie przed imisją). Z drugiej zaś strony daje ono ogólne – służące interdyscyplinarnej ochronie środowiska – ustalenia prawne oraz instrumentaria, które w dużej mierze wynikają z odpowiednich dyrektyw Unii Europejskiej.

Narzędzie, jakim jest badanie środowiska (OOŚ – Ocena Oddziaływania na Środowisko oraz SOOŚ – Strategiczna Ocena Oddziaływania na Środowisko), gwarantuje, że przy dopuszczaniu do realizacji określonych publicznych i prywatnych przedsięwzięć oraz przy sporządzaniu bądź zmienianiu planów i programów kwestia oddziaływania na środowisko jest oceniana i brana pod uwagę.

Uznane stowarzyszenia ekologiczne mają na podstawie ustawy o środkach zaskarżenia w sprawach środowiskowych możliwość włączania się w interesie ochrony środowiska w postępowania o szczególnym znaczeniu oraz dochodzenia –również na drodze sądowej – przestrzegania przepisów w zakresie prawa środowiskowego.

Prawo obywatelskie – uregulowane w ustawie o obowiązku informowania o stanie środowiska naturalnego kraju związkowego Brandenburgia – do dostępu oraz do udostępniania urzędowych informacji dotyczących środowiska ma zapewnić jawność i partycypację opinii publicznej w zakresie podejmowania decyzji odnoszących się do środowiska, a w ten sposób zwiększyć jego ochronę.

W przypadku wystąpienia szkód środowiskowych, należy zazwyczaj wyjaśnić kwestię odpowiedzialności cywilnej za stan środowiska. Ustawa o szkodach ekologicznych reguluje kwestie odpowiedzialności, urzędowych uprawnień oraz obowiązków poprawy warunków środowiska naturalnego, o ile nie mają tu zastosowania już bardziej szczegółowe przepisy specjalistycznego prawa.

Letzte Aktualisierung: 01.06.2016

Widok Działy

zur Themenübersicht

Kontakt:

MLUL, Abteilung Zentrale Angelegenheiten
Referat 11
Telefon: 0331/ 866 -7159
E-Mail an: Katharina Gottwald